هنر خطاطی

داند آنکس که آشنای دلست ...... که صفای خط از صفای دلست

شهریور 94
1 پست